قدیمی 11-04-2010, 06:25 PM   #1
ieob
(کاربر معمولی)
 
تاریخ عضویت: Apr 2010
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 18
ieob به Yahoo ارسال پیام
Sniper سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد 87 دانشگاه آزاد

1- كدام تئوري براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در شركتهاي عملي(مشاركت مخصوص) كاربرد دارد؟
1) تئوري مالكانه
2) تئوري شركت اصلي
3) تئوري واحد تجاري
4) تئوري معاصر

2) طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي حسابداري ايران قطع شناخت يك دارايي در چه زماني صورت مي گيرد؟
1) آن دارايي در كنترل واحد تجاري نباشد
2) آن دارايي ديگر منافع اقتصادي آتي نداشته باشد
3) آن دارايي تماما فروخته شده باشد.
4) آن دارايي نه منافع اقتصادي داشته باشد و نه در كنترل واحد تجاري باشد.

3) كداميك از گزينه هاي زير در مورد تغيير در شخصيت گزارشگري صحيح نيست؟
1) هرگاه شركت اصلي در سال جاري كنترل شركت فرعي را براي اولين بار بدست آورد و روش حسابداري اتحاد منافع باشد، بايد صورتهاي مالي تلفيقي براي سال قبل ارائه شود.
2) تغيير در روش ثبت سرمايه گذاري از بهاي تمام شده به ارزش ويژه به دليل كسب نفوذ قابل ملاحظه با كنترل
3) هرگاه شركت اصلي در سال جاري كنترل شركت فرعي را براي اولين بار بدست آورد و روش حسابداري خريد باشد بايد صورتهاي مالي تلفيقي براي سال مالي قبل ارائه شود.
4) تغيير در شخصيت گزارشگري ممكن است مستلزم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي باشد.
4) شركت ايراني الف كالايي را به قيمت 1000 دلار از يك شركت خارجي خريداري مي كند. شركت الف در مقابل تغييرات احتمالي نرخ ارز قرارداد پيمان ارزي سلف به مبلغ 1000 دلار را با فروشنده ارز منعقد مي نمايد. نرخ برابري ارز در تاريخهاي مختلف به شرح زير است:
تاريخ مبادله 9000 ريال، تاريخ تهيه ترازنامه 9100 ريال، تاريخ تسويه بدهي 9070 ريال، اگر نرخ سلف ارز 9060 ريال باشد در آن صورت در تاريخ تنظيم قرارداد پيمان ارزي سلف حسابهاي پرداختني ريالي چند ريال بستانكار مي شود؟
1) 000ر000ر9
2) 000ر100ر9
3) 000ر070ر9
4) 000ر060ر9

5- شركت الف مبادرت به اعلام سود سهمي به قرار زير نموده است:
درصد سود سهمي
ارزش بازار
ارزش اسمي
تاريخ
15
1700 ريال
1000 ريال
1/1/1386
30
2500 ريال
1000 ريال
1/7/1386


اگر تعداد سهام منتشره شركت الف در 29/12/1385 برابر 000ر100 سهم باشد در آن صورت در طي سال 1386 سود انباشته جمعا چند ميليون ريال بدهكار مي شود؟
1) 270
2) 5/457
3) 5/387
4) 285
6- شركت سينا در اول آبان ماه 1386 يك دستگاه ماشين آلات توليدي خود را به ارزش دفتري 000ر500 ريال و عمر مفيد باقيمانده 20 سال به قيمت 000ر740 ريال مي فروشد و بلافاصاله همين ماشين آلات را 10 ساله اجاره مي كند. طبق استاندارد حسابداري ايران چه مبلغي از سود ناشي از فروش بايد در پايان سال 1386 به عنوان درامد شناسايي شود؟
1) 000ر10 ريال
2) صفر
3) 000ر24 ريال
4) 000ر5 ريال
7- فرض كنيد تاريخ ترازامه يك شركت 29 اسفند ماه 1385 و تاريخ تصويب صورتهاي مالي آن پايان خرداد ماه 1386 است. در آن صورت طبق استاندارد حسابداري ايران كداميك از موارد زير بايد در ترازنامه سال 1385 شناسايي شوند؟
1) زيان حاصل از توقف عمليات يك بخش از شركت كه در ارديبهشت ماه 1386 رخ داده است.
2) دسترسي به اطلاعات جديد در مورد كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاري بلندمدت در فروردين ماه 1386
3) افزايش سرمايه شركت كه در فروردين ماه 1386 تصويب شده است.
4) زيان حاصل از آتش سوزي موجودي كالا كه در خرداد ماه 1386 رخ داده است، رقم آن بسيار با اهميت است.
8- شركت اصلي 80 درصد سهام داراي حق راي شركت فرعي را در اول فروردين سال اول تحصيل مي نمايد. در تاريخ فوق به غير از موجودي كالا كه ارزش دفتري آن 000ر20 ريال و ارزش منصفانه آن 000ر26 ريال بود، ارزش منصفانه و دفتري بقيه دارائيها و بدهي هاي شركت فرعي با هم برابر است. يك سوم موجودي كالاي اول دوره در سال اول تحصيل به لشخاص خارج گروه فروخته مي شود. اگر مبلغ موجودي كالاي اول دوره در كاربرگ تلفيقي در پايان سال اول برابر با 000ر50 ريال باشد. در آن صورت براساس استانداردهاي حسابداري ايران موجودي اول دوره شركت اصلي چند ريال است؟
1) 000ر24 ريال
2) 400ر28 ريال
3) 000ر26 ريال
4) 600ر27 ريال
9- شركت فرعي يك قطعه زمين كه بهاي تمام شده آن 10 ميليون ريال بود به قيمت 15 ميليون ريال به شركت اصلي مي فروشد. شركت اصلي مالك 80 درصد سهام شركت فرعي است و براي ثبت سرمايه گذاري از روش بهاي تمام شده استفاده مي كند. اگر شركت اصلي زمين مزبور را به قيمت 30 ميليون ريال در سال 1385 به اشخاص گروه بفروشد. در آن صورت كدام گزينه صحيح است؟
1) در دفاتر شركت اصلي در سال 1381 حساب درامد سرمايه گذاري مبلغ 4 ميليون ريال بدهكار مي شود.
2) در كاربرگ تلفيقي سال 1385 حساب سرمايه گذاري مبلغ 5 ميليون ريال بدهكار مي شود.
3) در كاربرگ تلفيقي سال 1382 حساب سرمايه گذاري مبلغ 5 ميليون ريال بدهكار مي شود.
4) در كاربرگ تلفيقي سال 1385 حساب سود و زيان انباشته مبلغ 5 ميليون ريال بدهكار مي شود.
10- الف و ب شركاي يك شركت عملي هستند كه سود و زيان را به نسبت 1 و 3 بين خود تقسيم مي كنند. سود عمليات مشترك طي سال 1386 بالغ بر 280 ميليون ريال است. كدام گزينه در رابطه با ثبت سهم مشاركت در دفاتر ب صحيح است؟
1) حساب مشاركت 210 ريال بستانكار
2) حساب مشاركت 210 ريال بدهكار
3) حساب مشاركت 70 ريال بدهكار
4) حساب سود و زيان 70 ريال بدهكار
11- اگر سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري قبلي 28 ريال، سود جامع سال مالي 38 ريال، سود طي دوره 37 ريال، زيان تحقق نيافته سرمايه گذاري بلندمدت 3 ريال و سود انباشته اول دوره 5 ريال باشد. در آن صورت سود قابل تخصيص در گردش سود و زيان انباشته چند ريال است؟
1) 42 ريال
2) 30 ريال
3) 32 ريال
4) 40 ريال

12- شركتي اوراق قرضه منتشر شده قابل تبديل به مبلغ اسمي 1000 ريال را دارد. هر برگ اوراق قرضه قابل تبديل به 15 سهم عادي بدون ارزش اسمي است. هنگامي كه اوراق قرضه به سهام عادي تبديل شد، مانده صرف اوراق قرضه معادل 25 ريال و ارزش بازار هر سهم عادي در زمان تبديل 70 ريال بود. سود يا زيان ناشي از تبديل اوراق قرضه به سهام عادي كدام است؟
1) سود، 50 ريال
2) زيان، 50 ريال
3) زيان، 20 ريال
4) سود، 20 ريال

13- زمانيكه شريك خاص دارايي را از مشاركت خاص خريداري كند، نحوه شناسايي سود يا زيان در دفاتر شريك خاص طبق استاندارد ايران كدام است؟
1) سود و زيان به نسبت سهم ساير شركاي خاص بلادرنگ شناسايي مي شود.
2) شناسايي سود منتفي است و زيان به نسبت سهم ساير شركاي خاص بلادرنگ شناسايي مي شود.
3) تا زماني كه دارايي به مشتريان مستقل فروخته نشده باشد، شريك خاص نبايد سهم خود را از سود مشاركت شناسايي كند.
4) سود و زيان قابل انتساب به سهم ساير شركاي خاص در همه شرايط شناسايي مي شود.

14- جمع داراييها و هزينه هاي عملياتي به ارزش تاريخي و ارزش جايگزيني در پايان سال 13x8 به شرح جدول زير است:
ارزش تاريخي
ارزش جاري جايگزيني
جمع داراييها
000ر323
000ر298
جمع هزينه ها
000ر195
000ر168


زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت دارايي اول دوره 000ر32 ريال است. تغيير در سود(زيان) تحقق نيافته ناشي از نگهداشت كدام است؟
1) 7000 ريال، سود
2) 7000 ريال، زيان
3) 25000 ريال، زيان
4) 27000 ريال، سود
15- كداميك از موارد زير موجب نقض اعمال احتياط مي باشد؟
1) در نظر گرفتن ذخيره مناسب براي مطالبات نسيه
2) ايجاد اندوخته پنهان (مخفي)
3) ايجاد ذخيره مناسب براي تعهدات (قانوني، عرفي) در نتيجه رويدادي كه در گذشته ايجاد شده است.
4) شناسايي ورود منافع اقتصادي تقريبا قطعي به عنوان دارايي
16- شركت اصلي لف 80 درصد سهام عادي اراي حق راي شركت فرعي ب را به مبلغ 000ر142 ريال تحصيل نمود. ارزش دفتري ئ منصفانه دارايي هاي شركت فرعي ب به ترتيب 000ر100 و 000ر160 ريال، بدهي هاي آن 000ر30 ريال مي باشد. حقوق اقليت طبق تئوري شركت اصلي و تئوري واحد اقتصادي به ترتيب كدام است؟
1) 26000 ، 14000
2) 30000 ، 37500
3) 14000 ، 35500
4) 12000 ، 26000
17- شركت الف سهام شركت ب را طي سال 13x1 به مبلغ 100 ميليون ريال تحصيل نمود. هدف مديريت نگهداري سهام در بلند مدت مي باشد. قيمت بازار سرمايه گذاري بلندمدت (سهام) در پايان سال 13x1، 13x2 ، 13x3 به ترتيب 120، 90 و 102 ميليون ريال است. مانده مازاد تجديد ارزيابي و بازيافت هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاري به ترتيب در پايان سال 13x3 كدام است؟ (واحد ميليون ريال)
1) 2 ، 12
2) صفر ، 2
3) 2 ، 10
4) 18 ، 10
18- شركت ج تجهيزاتي را در اول سال 13x1 به مبلغ 000ر50 ريال خريداري كرد. براورد عمر مفيد 5 سال، تجهيزات به روش مانده نزولي نرخ مضاعف براي دو سال اول مستهلك مي شود. شركت در اول سال 13x3 روش استهلاك را به خط مستقيم تغيير داد، مانده استهلاك انباشته در پايان سال 13x3 كدام است؟
1) 000ر38
2) 000ر30
3) 200ر39
4) 000ر42
19- شركت اصلي 90 درصد سهام عادي داراي حق راي مشاركت فرعي را در تملك خود دارد. فروش اصلي به فرعي 000ر50 ريال، فروش فرعي به اصلي 000ر40 ريال، نرخ سود فروش از فرعي به اصلي 70 درصد بهاي فروش، نرخ فروش از اصلي به فرعي 60 درصد بهاي فروش، سود گزارش شده فرعي 000ر120 ريال، موجودي كالاي اخر دوره خريداري از فرعي 000ر30 ريال، موجدي كالاي آخر دوره فرعي خريداري از اصلي 000ر20 ريال، موجودي كالاي اول دوره خريداري از اصلي 000ر10 ريال و موجودي كالاي اول دوره خريداري از فرعي 000ر20 ريال مي باشد. سود سهم اقليت كدام است؟
1) 000ر12
2) 600ر18
3) 600ر12
4) 300ر11

20- اگر تمام يا بخشي از رزش مازاد (باقي مانده) در قرارداد اجاره سرمايه اي توسط اجاره كننده تضمين شده باشد، اين مفهوم بيانگر آن است كه:
1) مالكيت اموال مورد اجاره به اجاره كننده انتقال داده مي شود.
2) حق اختيار خريد اموال مورد اجاره براي اجاره كننده پيش بيني نشده و مالكيت آن براي اجاره دهنده محفوظ مي ماند.
3) ارزش فعلي حداقل مبالغ اقساط اجاره بها حداقل كمتر از 90 درصد ارزش منصفانه اموال استيجاري است.
4) اجاره كننده دارايي مورد اجاره را بر مبناي عمر مفيد اقتصادي مستهلك مي نمايد.
ieob آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 05-04-2011, 04:37 PM   #2
123
(کاربر تازه وارد)
 
تاریخ عضویت: Apr 2011
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 3
پیش فرض سوالات و جواب سوالات

سلام
ضمن تبریک سال نو
در صورت امکان سوالات و جواب سوالات حسابرسی دانشگاه آزاد سال 87 و 88 و 89 را می خواستم
باتشکر فراوان

afsaneh6256@yahoo.com
123 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-04-2011, 04:49 PM   #3
123
(کاربر تازه وارد)
 
تاریخ عضویت: Apr 2011
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 3
پیش فرض

سلام جواب تشریحی سوالات کنکور سال 87 و88 و89 دانشگاه آزاد فقط حسابداری مالی
باتشکر
123 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 13-04-2011, 08:46 AM   #4
123
(کاربر تازه وارد)
 
تاریخ عضویت: Apr 2011
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 3
پیش فرض

سلام من جواب سوالات کنکور سال 87 و 88 و89 دانشگاه ارشد ازاد رابا جواب تشریحی می خواستم
باتشکر
123 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد 87 دانشگاه آزاد


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

War   Drinks    Dating    Daily Life    Survival    Dresses    Save A Life    Weight Loss    Drugs    Future Technologies       Mental Health    Wonders    Your Opinions    Travel    Personal Development


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals