قدیمی 06-04-2010, 05:21 PM   #1
(کاربر معمولی)
 
تاریخ عضویت: Apr 2010
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 18   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
9 بار در 8 پست از ایشان تشکر شده است
ieob به Yahoo ارسال پیام
Not Ranked  0 score     
پیش فرض استانداردهاي حسابرسي

سازمان حسابرسي


استانداردهاي حسابرسي

فهـرست‌


شماره‌ استاندارد عنوان استاندارد
10 مقدمه‌
20 هدف‌ و اصول‌ كلي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌
21 قرارداد حسابرسي‌
22 كنترل‌ كيفيت‌ كار حسابرسي‌
23 مستندسازي‌
24 تقلب‌ و اشتباه‌
25 ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌
30 برنامه‌ريزي‌
31 شناخت‌ فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌
32 اهميت‌ در حسابرسي‌
40 برآورد خطر و سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌
50 شواهد حسابرسي‌
51 حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌
52 روشهاي‌ تحليلي‌
53 نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون‌
54 حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌
55 اشخاص‌ وابسته‌
56 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌
57 تداوم‌ فعاليت‌
58 تاييديه‌ مديران‌
60 استفاده‌ از خدمات‌ حسابرس‌ ديگر
61 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي‌[right] 62 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
70 گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌
80 گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌
91 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌
92 اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌
93 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌
استانداردهاي‌ حسابرسي‌
بخش‌ 10 : مقـدمـه

فهـرسـت‌بنـد
كليات‌ 4 - 1
دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌ 13 - 5
استانداردهاي‌ حسابرسي‌
بخش‌ 10 : مقـدمـه‌كليـات‌
1 . هدف‌ از انتشار اين‌ مقدمه‌، تسهيل‌ درك‌ مقاصد، روش‌ كار و تشريح‌ دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌ است‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ حسابرسي‌ صادر شده‌ است‌.

2 . اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، مصوب‌ 17 شهريور 1366، "تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در ايران‌" را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از رسالت‌ سازمان‌ حسابرسي‌ تعيين‌ كرده‌ است‌. سازمان‌ حسابرسي‌ در ايفاي‌ اين‌ رسالت‌، كميته‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را تشكيل‌ داد تا رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ را تهيه‌ و منتشر كند. كميته‌ مزبور در اين‌ مورد، رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را بر مبناي‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابرسي‌ و با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ كشور، به‌ عنوان‌ پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و منتشر كرده‌ است‌.

3 . كميته‌ فني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ به‌ شرح‌ فوق‌ را در جلسات‌ خود مطرح‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ دريافتي‌ در اين‌ مورد، استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ منتشر كرده‌ است‌.

4 . حسابرس‌ به‌ فرد يا موسسه‌اي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ مسئوليت‌ نهايي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ يا ارائه‌ خدمات‌ مرتبط‌ را به‌ عهده‌ دارد. هدف‌ از حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ آيا صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌ يا خير. تا زمان‌ تدوين‌ و انتشار استانداردهاي‌ حسابداري‌ توسط‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ در سازمان‌ حسابرسي‌، رهنمودهاي‌ حسابداري‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌، لازم‌الاجرا در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ شروع‌ سال‌ مالي‌ آنها اول‌ فروردين‌ ماه‌ 1378 يا بعد از آن‌ مي‌باشد، جايگزين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مزبور است‌.

دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌
5 . رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ الزامي‌ است‌. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ همچنين‌ بايد حسب‌ مورد، در رسيدگي‌ به‌ ساير اطلاعات‌ مالي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ با حسابرسي‌ نيز بكار گرفته‌ شود.

6 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌، حاوي‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌، كه‌ در هر استاندارد با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، همراه‌ با توضيحات‌ و ساير نكات‌ لازم‌ است‌. اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ حسابرسي‌ ياد شده‌ بايد در پرتو توضيحات‌ و ساير نكاتي‌ كه‌ رهنمود اجرايي‌ آنهاست‌ تعبير و تفسير شود.

7 . درك‌ وبكارگيري‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌ به‌ همراه‌ توضيحات‌ مربوط‌، مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ تمامي‌ متن‌ هر استاندارد، شامل‌ توضيحات‌ و ساير مطالب‌ مندرج‌ در آن‌، مطالعه‌ شود و تنها به‌ مطالبي‌ كه‌ با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، اكتفا نشود.

8 . در موارد استثنايي‌، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ براي‌ افزايش‌ كارآيي‌ در دستيابي‌ به‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌، انحراف‌ از يك‌ استاندارد را لازم‌ تشخيص‌ دهد. در چنين‌ مواردي‌، حسابرس‌ بايد بتواند علل‌ انحراف‌ را توجيه‌ كند و مستندات‌ كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ نيز در اين‌ مورد داشته‌ باشد.

9 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌ منحصرا در مورد موضوعات‌ با اهميت‌ كاربرد دارد.

10 . هرگونه‌ استثنا در بكارگيري‌ هر يك‌ از استانداردها، به‌ روشني‌ در بندهاي‌ كليات‌ هر استاندارد
بيان‌ شده‌ است‌.


11. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را بايد به‌ عنوان‌ اصول‌ كلي‌ بكار برد. روشهاي‌ خاصي‌ كه‌ در اجراي‌
هر يك‌ از استانداردها بايد بكار گرفته‌ شود، به‌ قضاوت‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ در هر وضعيت‌ خاص‌ بستگي‌ دارد.


12. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تا زماني‌ كه‌ از طريق‌ استاندارد جديد رسما جايگزين‌ نشده‌ يا در مفاد آن‌ تجديدنظر به‌ عمل‌ نيامده‌، لازم‌الاجراست‌.

13 . اين‌ مجموعه‌ همچنين‌ شامل‌ ملاحظاتي‌ خاص‌ درباب‌ بكارگيري‌ برخي‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ است‌ كه‌ به‌ دليل‌ اهميت‌، به‌ طور مجزا (از بخش‌ 100 به‌ بعد) در اين‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

ویرایش توسط Ehsan : 07-04-2010 در ساعت 02:50 PM
ieob آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
یک کاربر برای این پست سودمند از ieob عزیز تشکر کرده اند:
violet (25-09-2010)
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


War   Drinks    Dating    Daily Life    Survival    Dresses    Save A Life    Weight Loss    Drugs    Future Technologies       Mental Health    Wonders    Your Opinions    Travel    Personal Development


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals